Produkt

Oversikt over priser for 2020

Produkt

E-bjeller en en lønnsom investering som gir mindre tap av sau, og som reduserer antall timer på saueleting. Hvis du lurer på hvor mange bjeller du trenger, anbefaler vi å bruke Bjellekalkulatoren; den viser både antall bjeller og pris. I tillegg gir den et anslag over hvor mye du sparer hvis du legger inn verdien av egne arbeidstimer. Du kan søke om støtte for investering i E-bjeller. Her har vi listet opp en del støttemuligheter.

E-bjeller

Passer til sau, storfe og reinsdyr

Vi anbefaler at du sporer 25 % av dyreflokken for å få god oversikt over dyra. Aller best dekning har du selvsagt ved å spore 100 % av voksendyra.

Pris pr stykk: 1980,– eks. mva.

Alle priser er oppgitt eks. mva i NOK.

Søk om støtte

Det er gode muligheter til å få tilskudd til kjøp av elektronisk sporingsutstyr:

Fylkesmannen

I områder der det er problemer med beitedyr og rovdyr, deler Fylkesmannen ut FKT-midler (Forebyggende og konfliktdempende midler). Fylkesmannen har også midler til organisert beitebruk, blant annet til å få beitedyr ut igjen på utmarksbeite.

Næringsfondet

Flere kommuner gir midler til investeringer av innkjøp til e-bjeller gjennom næringsfondet.

Regionale miljøprogram

Det er flere tiltak man kan søke støtte fra, og det varierer fra fylke til fylke. For eksempel har Hedmark støtte til drift av beitelag, og støtte til beite av biologisk verdifulle arealer.

For fylkesvis oversikt, se link til Landbruksdirektoratet. Dette er tilskudd som kommer i tillegg til tilskudd til beiting og beitedyr i søknad om produksjonstilskudd.

Produksjonstilskudd

Under ser du tall for 2017 der produksjonstilskuddet sammenlignes med utgifter til drift av e-bjeller. Sammen med sparte utgifter til foring og reduserte antall arbeidstimer tjener du inn innkjøpet på få år.

Storfe: satsene i søknaden for 2017 er kr 434.- pr storfe på utmarksbeite i minimum 5 uker. Til sammenligning koster det ca 195.- pr år å drifte en e-bjelle, bortsett fra innkjøp.

Sau: satsene i søknaden for 2017 er kr 152,- pr dyr på utmarksbeite i minimum 5 uker. Til sammenligning koster det ca 195.- pr år å drifte en e-bjelle, bortsett fra innkjøp.

Kommunen kan kreve at du legger frem nødvendig dokumentasjon på at dyrene har vært på beite i perioden. Det kan være egne notater (KSL), faktura for dyretransport, og/eller annen registrering som dokumenterer tidsrom og antall av ulike dyreslag på beite. En sporlogg/kartlogg fra Findmy’s program forsterker denne dokumentasjonen.

Leasing og leasingkalkulator

Leasing gir bruksrett på utstyret i leieperioden. Det gir også rett til videre leie til en pris på 1/12 av månedlig beløp. Alternativt kan leietaker anmode om utkjøp av utstyret ved endt leieperiode. Hele leiesummen utgiftsføres i sin helhet i regnskapet.

Utstyret leasingfinansieres eks mva (man slipper å betale rente på mva), og leien faktureres pluss mva. Dette er spesielt gunstig for gårdbrukere som ofte bare har årlig mva-oppgjør. Ved bestilling over minimumsbeløp blir det ikke fakturert etableringsgebyr. Det er ingen termingebyr knyttet til leasingen.

Findmysheep har produktansvaret ved garanti og reklamasjonssaker. Leietaker har ansvar for utstyret ved tap/skade.