Findmy bloggen

Smått og stort fra Findmy hverdagen

Beredskapsplanarbeid

Blog Single

Her på Kvikne har vi brukt det siste halvåret på å utarbeide en beredskapaplan for beitelagene våre. Vi ser at dette er et viktig arbeid for å være forberedt og ha en konkret plan hvis vi skulle få skader fra de store rovdyrene. Vi opplever også at arbeidet med Kviknemodellene har vært samlende for de to beitelagene vi har på Kvikne.

Kviknemodellen

For å få utarbeidet en beredskapsplan har vi forsøkt å sette opp noen punkt som oppstartshjelp til å komme i gang med arbeidet:

 • Infomøte om beredskapsplan for beitelagsmedlemmene, sammen med de lokale fagorganisasjoner (Sau og Geit, Bondelag, Bonde- og småbrukerlaget).

Det viktigste arbeidet en kan gjøre i dette arbeidet er å forankre beredskapstankegangen hos i beitelagsmedlemmene. Det må klarlegges hva skal vi med dette, hensikten?! Rammeverk/grunnpilaren.

 • Valg av personer som skal utforme beredskapsplanen
 • Hvem skal være med i «vår» beredskapsplan?
 • Beitelaget
 • Flere beitelag Alle må med!!

Nøkkelpersoner

En viktig del av dette arbeidet er å finne personer som kan ta de ulike rollene en kan ha behov for ved en slik situasjon. Her må en finne rett person til rett oppgave. Det er lite hensiktsmessig å for eksempel bruke en person som ikke er god på data til å være sekretær. Bruk folket til det de er gode til. Da vil vi ha en stor sjangse for å kunne lykkes best mulig.

Personene som er valgt til å lede arbeidet med å utarbeide en beredskapsplan bør plukke ut disse nøkkelpersonene på papiret. Valgene på de aktuelle personene må forankres i styret/styrene. Nøkkelpersonene må også forespørres om de tar på seg disse rollene.

Roller som bør besettes er :

 • Leder
 • Sekretær
 • Kartansvarlig
 • Utstyrsansvarlig
 • Lokalkjente med ansvar for ulike områder
 • Mediaansvarlige
 • Ansvarlig for beredskapsbeiter
 • Hundeansvarlig

Det vil også være behov for å samle inn en rekke data. Dette for å ha oversikt over beitelaget/beitelagenes ressurser. Samt at dette er viktig og nyttig informasjon som det interkommunale skadefellingslaget vil ha behov for ved eventuell skadefelling.

Innsamling av data:

 • Kartdata (trøer, slippsteder, saltplasser o.l.)
 • Kjentmenn i de ulike delene av beiteområder
 • Elektroniske bjeller
 • Hunder
 • Droner